Found Marginalia

Xerox-prints
Approximately 35" x 50" each
2010